ENG                          

Polityka zakupów online

Regulamin sklepu internetowego Klubu Sporteum

§ 1
Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy Klub Sporteum, dostępny pod adresem internetowym www.sporteum.pl, prowadzony jest przez Sporteum Igor Stępniak NIP: 521 267 90 39, ul. Zawiślańska 27, 03-068 Warszawa, Regon: 140220150, nr konta Sporteum Ski Club PLN: 65 1140 2004 0000 3302 3941 5222, EUR: PL04 1140 2004 0000 3412 0589 6917 SWIFT/BIC: BREXPLPWMBK.
 2. Płatności są obsługiwane przez przelewy tradycyjne lub online, przez spółkę Blue Media S.A. ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, KRS: 0000320590.
 3. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu www.sporteum.pl.
 4. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu, zarówno osób dokonujących Rezerwacji w Serwisie, jak i innych działań w Serwisie.
 5. Regulamin opracowany został w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w szczególności uwzględniając:
 • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
 • ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 • ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,
 • ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych,
 • ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. „RODO”.
 1. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację Regulaminu oraz potwierdzenie, że Użytkownik zapoznał się z jego warunkami, rozumie je i zobowiązuje się, aby ich przestrzegać. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna ze zgodą na zawarcie umowy z Administratorem o świadczenie usług drogą elektroniczną – zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o  świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

§ 2
Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Sporteum Igor Stępniak NIP: 521 267 90 39, ul. Zawiślańska 27, 03-068 Warszawa, Regon: 140220150
 3. Użytkownik/Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.sporteum.pl
 6. Umowa zawarta na odległość– umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto– konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie.
 11. Formularz zamówienia– interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa/Umowa Sprzedaży– umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 15. Dane osobowe – należy przez to rozumieć wszelkie informacje dotycząc zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, zgodnie z art. 4 pkt 1 RODO.

§ 3
Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Zawiślanska 27, 03-068 Warszawa.
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: poczta@sporteum.pl.
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 796 165 501.
 4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 5. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 16:00.

§ 4
Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu IE, Google chrome, Fire-Fox itp.,
 2. połączenie z siecią Inernet,
 3. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 4. włączona obsługa plików cookies,
 5. zainstalowany program FlashPlayer.

§ 5
Informacje ogólne

 1. Poprzez Sklep Klientom oferowany jest dostęp do Produktów oraz możliwość korzystania ze Sklepu, zgodnie z Regulaminem.
 2. W Sklepie świadczone są usługi umożliwiające dokonanie Zamówienia oraz zawarcie Umowy.
 3. Sprzedawca zapewnia ciągły dostęp do strony internetowej Sklepu, jednak zastrzega sobie prawo do stosowania przerw lub ograniczeń w funkcjonalności wskutek przyczyn technicznych. Przerwy techniczne lub ograniczenia mogą wystąpić w systemach, z  których korzysta Sklep, co może skutkować czasowa niedostępnością pewnych ofert lub brakiem możliwości dokonania rezerwacji. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby ograniczenia z korzystania ze strony internetowej Sklepu trwały jak najkrócej.
 4. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty bądź szkody poniesione przez Klienta bądź osobę trzecią w wyniku korzystania ze Sklepu. W  szczególności Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia, na które wpływ miał Klient bądź osoba trzecia.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta w wyniku użytkowania Sklepu w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem i wbrew postanowieniom Regulaminu.
 7. Klient zobowiązany jest do korzystania z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Sklepu jedynie w zakresie dozwolonego użytku.
 8. Klient korzysta ze Sklepu dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.
 9. Korzystanie ze Sklepu z użyciem fałszywych danych lub podszywanie się pod osobę trzecią jest prawnie zabronione pod rygorem odpowiedzialności cywilnej i karnej.
 10. W sytuacji, gdy Klient dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem, albo naruszających zasady współżycia społecznego lub godzących w usprawiedliwiony interes Sprzedawcy, Sprzedawca może podjąć wszelkie działania przewidziane prawem, aby ograniczyć Klientowi możliwość korzystania ze strony internetowej Sklepu.
 11. Sprzedawca nie jest dostawcą usług transmisji danych. Koszty transmisji danych wymaganych do uruchomienia i korzystania ze Sklepu obciążają Klienta w ramach obowiązującej go taryfy zgodnie z umową, jaka Klient zawarł ze swoim operatorem telekomunikacyjnym lub dostawcą usług internetowych. W tym zakresie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wysokości opłat, jakie zostaną naliczone z tytułu wykorzystania transmisji danych niezbędnych do działania, funkcjonowania i  korzystania ze strony internetowej Sklepu.
 12. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 13. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych oraz EUR i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 14. Klient powinien powiadomić Sprzedawcę o każdym przypadku naruszenia prawa w  związku z działalnością strony internetowej Sklepu.

§ 6
Zasady składania Zamówienia

1. Dla dokonania zamówienia wymagane jest, aby Klient zapoznał się z Regulaminem, zaakceptował jego treść oraz zapoznał się z Warunkami Uczestnictwa.
2. W celu złożenia Zamówienia należy:

 • zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
 • wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „ zarezerwuj” (lub równoznaczny);
 • zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 • jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 • kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” lub potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
 • wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

3. Po potwierdzeniu dokonania zamówienia dokonuje się zawarcia umowy pomiędzy Sprzedawcą a Klientem. Umowa zawierana jest w postaci elektronicznej. Klient przez dokonanie wpłaty ceny Imprezy (części albo całości) akceptuje warunki Umowy. Sprzedawca potwierdzi Klientowi zawarcie Umowy poprzez wysłanie umowy za pośrednictwem korespondencji mailowej.
4. Realizacja Umowy następuje zgodnie z Warunkami oraz pozostałymi zapisami zawartymi w Regulaminie i dokumentach dołączonych do Zamówienia.
5. Odstąpienie od Umowy następuje zgodnie z Warunkami Uczestnictwa.
6. Zgodnie z treścią art. 27 ustawy o prawach konsumenta Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem postanowień ust. 8 i 9 poniżej.
7. W celu odstąpienia od Umowy Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta składa Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może poinformować Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy w dowolnej formie przewidzianej prawem, w szczególności może wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: poczta@sporteum.pl.
8. Zgodnie z treścią art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2020 poz. 287 t.j.), ustawy nie stosuje się do umów: o udział w imprezie turystycznej, o której mowa w ustawie z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 548), z wyjątkiem art. 10, art. 11, art. 12 ust. 1 pkt 1, 5, 16 i 17, art. 17 oraz art. 20 ust. 2;
9. W związku z brzmieniem art. 38 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2020 poz. 287 t.j.), Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu m.in. do umów: o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; oraz umów o świadczenie usług w  zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

§ 7
Oferowane metody płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  1. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
  2. Płatności elektroniczne
  3. Płatność kartą płatniczą:

* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro

4. Płatności gotówką w recepcji klubu.

 1. Operatorem płatności jest Blue Media S.A. ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, KRS: 0000320590.

§ 8
Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca. Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

 • przewoźnicy lub pośrednicy – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 • podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą,
 •  dostawcy usług wspomagających pracę Administratora sklepu internetowego, na przykład dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia sklepu internetowego, poczty elektronicznej,
 • podmioty świadczące usługi księgowe.

4. Odbiorcy danych (podmioty zewnętrzne) przetwarzają dane osobowe na podstawie podpisanych z Administratorem sklepu internetowego stosownych umów powierzenia. Podmioty te gromadzą, przetwarzają, przechowują dane osobowe zgodnie z posiadanymi regulaminami i politykami prywatności.
5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
7. Więcej na temat polityki prywatności w zakładce pl/polityka-prywatnosci/.

§ 9
Zasady i warunki reklamacji

 1. Reklamacje można i będą rozpatrywane zgodnie z Warunkami Uczestnictwa w imprezach turystycznych.
 2. Klient może zgłosić reklamację także w przypadku, gdy działania podejmowane przez Administratora są realizowane niewłaściwie lub niezgodnie z postanowienia Regulaminu.
 3. Każde zgłoszenie nieprawidłowości powinno zawierać dane umożliwiające zidentyfikowanie zamówienia oraz informacje dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności:
 • dane osobowe – imię i nazwisko;
 • numer rezerwacji oraz nazwa hotel lub ośrodka, którego dotyczy reklamacja;
 • opis niezgodności (rodzaj i data);
 • określenie żądania dotyczącego sposobu usunięcia niezgodności;
 • podanie danych kontaktowych składającego reklamację;
 • termin, w którym powinny zostać usunięte niezgodności.

2. Sprzedawca ma 30 dni na przekazanie odpowiedzi na zgłoszenie nieprawidłowości w formie pisemnej, po tym terminie reklamacja zostaje uznana.

§ 10
Postanowienia końcowe

 1. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 3. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14  dni.
 4. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 5. Dokonując płatności Klient zgadza się z zapisami regulaminowymi na stronie sklepu.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by takie ograniczenia i przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 9. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 10. Jeżeli jedno lub więcej z postanowień Regulaminu/Umowy okaże się nieważne z mocy prawa, lub wykonanie go będzie niemożliwe, pozostałe postanowienia pozostaną w mocy, zaś Strony podejmą działania w celu stosownej zmiany lub uzupełnienia Regulaminu/Umowy.
 11. Regulamin obowiązuje (w tym jest stosowany do Umów) od dnia 1 sierpnia 2023 r.

 

Call Now Button