ENG                          
facebook
twitter
youtube
instagram
vimeo
flickr

Dokumenty Wyjazdowe

Dokumenty do pobrania:

Klubowy agent ubezpieczeniowy
Pani Anna Kośko-Maciejewska
mail: akosko-maciejewska@agentpzu.pl
tel. 535126509

UBEZPIECZENIE KOSZTÓW LECZENIA I UBEZPIECZENIE WOJAŻER PZU
PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

Assistance – pakiet podstawowy suma ubezpieczenia:  20 000 euro czyli 87 000 zł (na dzień 28.10.2019)

Przedmiotem ubezpieczenia kosztów leczenia jest ryzyko nagłego zachorowania lub nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w okresie ubezpieczenia podczas podróży ubezpieczonego. Zakresem ubezpieczenia kosztów leczenia objęta jest organizacja – w trakcie trwania podróży – pomocy medycznej, wymaganej stanem zdrowia ubezpieczonego i zgłoszonej w okresie ubezpieczenia – świadczonej do dnia, w którym stan zdrowia ubezpieczonego umożliwi jego powrót lub transport do domu lub do placówki medycznej w miejscu zamieszkania oraz pokrycie kosztów tej pomocy, obejmujących:

1.Hospitalizację i leczenie ambulatoryjne:
a. pobyt i leczenie w szpitalu, w tym operacje przeprowadzane ze wskazań nagłych lub pilnych,
b. wizyty lekarskie,
c. badania pomocnicze zlecone przez lekarza niezbędne do rozpoznania lub leczenia choroby (RTG, EKG, USG, rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa, podstawowe badania laboratoryjne),
d. zabiegi ambulatoryjne;

2.Transport:
a. medyczny do odpowiedniej placówki medycznej z miejsca pobytu ubezpieczonego lub z miejsca wypadku,
b. między placówkami medycznymi, gdzie udzielano kolejnej pomocy medycznej,
c. do innego szpitala, jeżeli placówka medyczna, w której ubezpieczony jest hospitalizowany nie zapewnia opieki medycznej dostosowanej do jego stanu zdrowia,
d.  do miejsca zakwaterowania ubezpieczonego po udzieleniu pomocy medycznej, gdy zgodnie z zaleceniem lekarza leczącego ubezpieczonego, ubezpieczony nie powinien korzystać z własnego środka transportu lub publicznych środków transportu lokalnego;

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Świadczenie z tytułu śmierci i trwałego uszczerbku na zdrowiu suma ubezpieczenia: 15 000 zł.

Ryzyka dodatkowe objęte polisą

Rekreacyjne uprawianie narciarstwa i snowboardu pod pojęciem tym rozumie się rekreacyjne uprawianie sportu – formę aktywności fizycznej, której celem jest wypoczynek lub odnowa sił psychofizycznych, wykonywaną w czasie wolnym od obowiązków zawodowych lub szkolnych; za rekreacyjne uprawianie sportu uważa się również wykonywanie usługi instruktora narciarskiego; rekreacyjne uprawianie sportu nie obejmuje uprawiania sportów wysokiego ryzyka, chyba że odpowiedzialność PZU SA została rozszerzona w tym zakres.

Warto wyjaśnić, iż wyczynowe uprawianie sportu to według ubezpieczyciela uprawianie dyscyplin sportowych polegające na regularnym uczestniczeniu w treningach w ramach klubu, związku lub stowarzyszenia sportowego, a także udział we współzawodnictwie sportowym (zawody, mecze, turnieje lub inne imprezy o charakterze sportowym) lub udział w sportowych obozach kondycyjnych lub szkoleniowych – w celu nauki i doskonalenia umiejętności w danej dyscyplinie sportowej i osiągania w niej coraz lepszych wyników sportowych; obejmuje amatorskie i zawodowe uprawianie sportu.

Call Now Button