ENG                          
facebook
twitter
youtube
instagram
vimeo
flickr

Dokumenty Wyjazdowe

Dokumenty do pobrania:

Klubowy agent ubezpieczeniowy
Pani Anna Kośko-Maciejewska
mail: akosko-maciejewska@agentpzu.pl
tel. 535126509

UBEZPIECZENIE KOSZTÓW LECZENIA I UBEZPIECZENIE WOJAŻER PZU
PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

Assistance – pakiet podstawowy suma ubezpieczenia:  20 000 euro czyli 87 000 zł (na dzień 28.10.2019)

Przedmiotem ubezpieczenia kosztów leczenia jest ryzyko nagłego zachorowania lub nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w okresie ubezpieczenia podczas podróży ubezpieczonego. Zakresem ubezpieczenia kosztów leczenia objęta jest organizacja – w trakcie trwania podróży – pomocy medycznej, wymaganej stanem zdrowia ubezpieczonego i zgłoszonej w okresie ubezpieczenia – świadczonej do dnia, w którym stan zdrowia ubezpieczonego umożliwi jego powrót lub transport do domu lub do placówki medycznej w miejscu zamieszkania oraz pokrycie kosztów tej pomocy, obejmujących:

1.Hospitalizację i leczenie ambulatoryjne:
a. pobyt i leczenie w szpitalu, w tym operacje przeprowadzane ze wskazań nagłych lub pilnych,
b. wizyty lekarskie,
c. badania pomocnicze zlecone przez lekarza niezbędne do rozpoznania lub leczenia choroby (RTG, EKG, USG, rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa, podstawowe badania laboratoryjne),
d. zabiegi ambulatoryjne;

2.Transport:
a. medyczny do odpowiedniej placówki medycznej z miejsca pobytu ubezpieczonego lub z miejsca wypadku,
b. między placówkami medycznymi, gdzie udzielano kolejnej pomocy medycznej,
c. do innego szpitala, jeżeli placówka medyczna, w której ubezpieczony jest hospitalizowany nie zapewnia opieki medycznej dostosowanej do jego stanu zdrowia,
d.  do miejsca zakwaterowania ubezpieczonego po udzieleniu pomocy medycznej, gdy zgodnie z zaleceniem lekarza leczącego ubezpieczonego, ubezpieczony nie powinien korzystać z własnego środka transportu lub publicznych środków transportu lokalnego;

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Świadczenie z tytułu śmierci i trwałego uszczerbku na zdrowiu suma ubezpieczenia: 15 000 zł.

Ryzyka dodatkowe objęte polisą

Rekreacyjne uprawianie narciarstwa i snowboardu pod pojęciem tym rozumie się rekreacyjne uprawianie sportu – formę aktywności fizycznej, której celem jest wypoczynek lub odnowa sił psychofizycznych, wykonywaną w czasie wolnym od obowiązków zawodowych lub szkolnych; za rekreacyjne uprawianie sportu uważa się również wykonywanie usługi instruktora narciarskiego; rekreacyjne uprawianie sportu nie obejmuje uprawiania sportów wysokiego ryzyka, chyba że odpowiedzialność PZU SA została rozszerzona w tym zakres.

Warto wyjaśnić, iż wyczynowe uprawianie sportu to według ubezpieczyciela uprawianie dyscyplin sportowych polegające na regularnym uczestniczeniu w treningach w ramach klubu, związku lub stowarzyszenia sportowego, a także udział we współzawodnictwie sportowym (zawody, mecze, turnieje lub inne imprezy o charakterze sportowym) lub udział w sportowych obozach kondycyjnych lub szkoleniowych – w celu nauki i doskonalenia umiejętności w danej dyscyplinie sportowej i osiągania w niej coraz lepszych wyników sportowych; obejmuje amatorskie i zawodowe uprawianie sportu.

Q&A – UBEZPIECZENIE KOSZTÓW REZYGNACJI Z POLISĄ ALLIANZ (KR)

CZYM JEST UBEZPIECZENIE KOSZTÓW REZYGNACJI Z WYJAZDU I UBEZPIECZENIA KOSZTÓW SKRÓCENIA UCZESTNICTWA W IMPREZIE?

To ochrona, która może działać przed i w trakcie Twojego wyjazdu. Przed wyjazdem, niezależnie czy jest to impreza turystyczna, czy wyjazd zorganizowany samodzielnie lub jest to pojedyncza usługa turystyczna, możesz liczyć, że zwrócimy Ci poniesione koszty związane z odwołaniem wyjazdu.
Jeżeli ubezpieczyłeś imprezę turystyczną możesz liczyć na zwrot kosztów niewykorzystanych świadczeń w przypadku skrócenia uczestnictwa w imprezie.
*Wyjazd – zorganizowane przez Organizatora Wyjazdu i opłacone przez Ubezpieczonego w związku z Podróżą: Impreza, Nocleg lub Bilet lub Usługa Turystyczna (w tym umowy udziału w konferencji, szkoleniu, warsztatach, kursach).
*Impreza turystyczna – połączenie co najmniej dwóch różnych usług turystycznych sprzedawanych przez organizatora wyjazdu, z którym Ubezpieczony zawarł umowę uczestnictwa.

W JAKIM TERMINIE MOGĘ ZAWRZEĆ POLISĘ?

Jeśli od daty rezerwacji do wyjazdu zostało więcej niż 30 dni: masz 168 godzin na zakup polisy licząc od daty potwierdzonej rezerwacji wyjazdu i wpłaty całości lub części opłaty (zaliczki)
Jeśli od daty rezerwacji do wyjazdu zostało 30 dni lub mniej, to polisę możesz zakupić wyłącznie w dniu zawarcia rezerwacji wyjazdu i wpłaty całości lub części opłaty (zaliczki)

CO MOGĘ OBJĄĆ OCHRONĄ?

W ramach umowy Ubezpieczenia kosztów rezygnacji z wyjazdu i Ubezpieczenia kosztów skrócenia uczestnictwa w Imprezie od kosztów rezygnacji możesz ubezpieczyć nie tylko wycieczkę z biurem podróży, rezerwację noclegu czy zakup biletu, ale również inną dowolną usługę turystyczną. Kosztami rezygnacji można objąć każdy rodzaju wyjazdu – nie ma znaczenia, czy wyjazd jest organizowany samodzielnie, za pośrednictwem biura podróży, czy też będzie to wyjazd służbowy. Nieistotne jest też, czy będzie mieć on miejsce w Polsce czy za granicą – każdy z nich obejmiemy ochroną!
Dodatkowo jeżeli ubezpieczyłeś imprezę turystyczną możesz liczyć na zwrot kosztów niewykorzystanych świadczeń w przypadku skrócenia uczestnictwa w imprezie.
WAŻNE: Pamiętaj, że w ramach procesu likwidacji szkody będziemy potrzebować m.in. kopię umowy rezerwacji wyjazdu wraz z potwierdzeniem zapłaty oraz dokument sporządzony przez organizatora wyjazdu, w którym określono kwotę, którą zostaniesz obciążony z tytułu rezygnacji z wyjazdu. Odnośnie pozostałych usług turystycznych dokumentami mogą być regulaminy stron określające zasady zwrotu/odstąpienia od umowy zakupionej usługi (np. bilet wstępu do aqua parku czy parku rozrywki).

CZY MOGĘ REZYGNOWAĆ Z KAŻDEGO DOWOLNEGO POWODU I OTRZYMAĆ ZWROT PONIESIONYCH KOSZTÓW?

Aby otrzymać zwrot poniesionych kosztów trzeba udokumentować przyczynę rezygnacji z wyjazdu. W umowie Ubezpieczenia kosztów rezygnacji z wyjazdu i kosztów skrócenia uczestnictwa w Imprezie (zwrot 100% poniesionych kosztów) możesz zrezygnować aż z 17 powodów opisanych w Ogólnych warunkach ubezpieczenia w podróży Globtroter. Jest to między innymi nagłe zachorowanie, nieszczęśliwy wypadek, ale również kradzież Twojego pojazdu, dokumentów niezbędnych w podróży, a także utrata, zniszczenie lub uszkodzenie Twojego mienia. W wariancie All Risk dodatkowo możesz zrezygnować z innego niż wskazany powodu, który wyłącza możliwość Twojego wyjazdu, ale musi być on udokumentowany i niezależny od Ciebie. W przypadku takich zdarzeń wypłacimy Ci 80% poniesionych kosztów.

JAKIE KOSZTY ZWRACAMY?

Wypłacimy koszty niewykorzystanych świadczeń wynikających z umowy z biurem podróży oraz dodatkowe koszty związane z Twoim powrotem do miejsca zamieszkania, o ile zgodnie z umową biura miało takowy zapewnić, a planowany środek transportu nie może być wykorzystany.

JAKI JEST KWOTOWY LIMIT ODPOWIEDZIALNOŚCI ALLIANZ?

Maksymalna kwota zakupionego przez Ciebie wyjazdu, jaki obejmiemy swoją ochroną to 20 000 zł na osobę.

CZY MOJE UBEZPIECZENIE KOSZTÓW REZYGNACJI Z WYJAZDU I KOSZTÓW SKRÓCENIA UCZESTNICTWA W IMPREZIE OBEJMUJE ZACHOROWANIE NA COVID-19?

Tak – od 6 sierpnia 2020r. rozszerzyliśmy ochronę o zdarzenia związane z COVID-19. Dotyczą one nagłego zachorowania oraz objęcia obowiązkową kwarantanną zarówno przed jak i w trakcie wyjazdu.
Szczegóły znajdziesz w Ogólnych warunkach ubezpieczenia w podróży Globtroter.

CZY MOJE UBEZPIECZENIE KOSZTÓW REZYGNACJI Z WYJAZDU I KOSZTÓW SKRÓCENIA UCZESTNICTWA W IMPREZIE OBEJMUJE ZAOSTRZENIE CHOROBY PRZEWLEKŁEJ?

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z wyjazdu i kosztów skrócenia uczestnictwa w Imprezie w swojej podstawowej wersji nie zawiera ochrony zaostrzenia chorób przewlekłych, nie mniej istnieje możliwość rozszerzenia odpowiedzialności Allianz o zdarzenia mające związek z chorobami przewlekłymi. W ubezpieczeniu kosztów rezygnacji z wyjazdu i kosztów skrócenia uczestnictwa w imprezie All Risk rozszerzenie to jest już ujęte w ochronę w ramach zdarzeń objętych wypłatą 80% poniesionych kosztów.

ALLIANZ GWARANTUJE UBEZPIECZONEMU ZWROT MAKSYMALNIE 100% KOSZTÓW REZYGNACJI Z WYJAZDU Z NASTĘPUJĄCYCH POWODÓW:

1) Nagłego zachorowania Ubezpieczonego, Współmałżonka lub Dziecka Ubezpieczonego, w tym również wskutek Choroby, w związku z wystąpieniem której ogłoszono Epidemię lub Pandemię (w szczególności COVID-19), nierokującego wyzdro­wienia do daty rozpoczęcia Wyjazdu w opinii Lekarza prowa­dzącego leczenie – wydanej na podstawie wiedzy medycznej oraz dokumentacji medycznej;

2) Nagłego zachorowania Członka rodziny Ubezpieczonego (z wy­łączeniem Współmałżonka oraz Dziecka Ubezpieczonego), w tym również wskutek Choroby, w związku z wystąpieniem której ogłoszono Epidemię lub Pandemię (w szczególności COVID-19), wymagającego natychmiastowej Hospitalizacji i nie­rokującego wyzdrowienia do daty rozpoczęcia Wyjazdu w opinii Lekarza prowadzącego leczenie – wydanej na podstawie wie­dzy medycznej oraz dokumentacji medycznej;

3) Nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczonego, Współmałżonka lub Dziecka ubezpieczonego powodującego znaczne ogranicze­nie samodzielności ruchowej Ubezpieczonego, Współmałżonka lub Dziecka Ubezpieczonego (tj. niemożność poruszania się lub samoobsługi bez pomocy innych osób, w okresie planowane­go Wyjazdu) i nierokujące wyzdrowienia do daty rozpoczęcia Wyjazdu w opinii Lekarza prowadzącego leczenie – wydanej na podstawie wiedzy medycznej oraz dokumentacji medycznej;

4) Nieszczęśliwego wypadku Członka rodziny Ubezpieczonego (z wyłączeniem Współmałżonka oraz Dziecka Ubezpieczonego) skutkującego natychmiastową Hospitalizacją i nierokującego wyzdrowienia do daty rozpoczęcia Wyjazdu w opinii Lekarza prowadzącego leczenie – wydanej na podstawie wiedzy me­dycznej oraz dokumentacji medycznej;

5) objęcia Ubezpieczonego Kwarantanną, która zgodnie z za­świadczeniem wystawionym przez uprawniony do tego podmiot nie zakończy się do daty rozpoczęcia Wyjazdu;

6) komplikacji związanych z ciążą, która w dacie zawarcia Umowy ubezpieczenia nie była uznana za Ciążę zagrożoną, skutkują­cych u Ubezpieczonego co najmniej tygodniową Hospitalizacją, rozpoczętą w okresie do 60 dni przed datą rozpoczęcia Wyjazdu lub przedwczesnym porodem, pod warunkiem że w momencie zawarcia Umowy ubezpieczenia Ubezpieczony był maksymal­nie w 8 tygodniu ciąży; odpowiedzialność Allianz z tego powo­du występuje w sytuacji, gdy zdarzenie będące powodem rezyg­nacji z Wyjazdu wystąpiło nie później niż przed zakończeniem 24 tygodnia ciąży;

7) śmierci Ubezpieczonego lub Członka rodziny, z zastrzeżeniem, iż śmierć Członka rodziny nastąpiła nie wcześniej niż w okresie 60 dni poprzedzających datę rozpoczęcia Wyjazdu;

8) Zdarzenia losowego w Miejscu zamieszkania Ubezpieczonego, wymagającego jego obecności w okresie planowanego Wyjazdu, które wystąpiło w okresie maksymalnie siedmiu dni poprzedzających datę rozpoczęcia Wyjazdu, nierokującego ustania przyczyn wymagających jego obecności do daty rozpo­częcia Wyjazdu;

9) udokumentowanej Kradzieży dokumentów niezbędnych Ubezpieczonemu podczas Wyjazdu (paszportu, dowodu osobi­stego, wizy wjazdowej), pod warunkiem że Kradzież miała miej­sce w okresie maksymalnie siedmiu dni poprzedzających datę rozpoczęcia Wyjazdu i została zgłoszona władzom;

10) utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia stanowiącego włas­ność Ubezpieczonego, w wyniku Kradzieży z włamaniem lub Rozboju, które powodują konieczność dokonania czynno­ści administracyjnych lub prawnych, wymagających obecno­ści Ubezpieczonego w Kraju zamieszkania i zostały zgłoszone odpowiednim władzom, o ile zdarzenie to nastąpiło w okre­sie 15 dni bezpośrednio poprzedzających datę rozpoczęcia Wyjazdu;

11) Kradzieży Pojazdu należącego do Ubezpieczonego, która po­woduje konieczność dokonania czynności administracyjnych lub prawnych, wymagających obecności Ubezpieczonego w Kraju zamieszkania, o ile zdarzenie to nastąpiło w okresie 45 dni bez­pośrednio poprzedzających datę rozpoczęcia Wyjazdu;

12) wypadku komunikacyjnego Pojazdu należącego do Ubezpieczonego, który powoduje konieczność dokonania czyn­ności administracyjnych lub prawnych, wymagających obecno­ści Ubezpieczonego w Kraju zamieszkania, udokumentowanego dostarczonym Allianz zaświadczeniem Policji, o ile zdarzenie to nastąpiło w okresie 15 dni bezpośrednio poprzedzających datę rozpoczęcia Wyjazdu;

13) wyznaczenia przez pracodawcę daty rozpoczęcia pracy przez Ubezpieczonego w okresie Wyjazdu lub w okresie 60 dni bezpośrednio poprzedzających datę rozpoczęcia Wyjazdu, pod warunkiem, ze w chwili zawarcia Umowy ubezpiecze­nia Ubezpieczony był zarejestrowany w urzędzie pracy jako bezrobotny i nie znał daty rozpoczęcia pracy, udokumentowa­nego dostarczonym Allianz zaświadczeniem pracodawcy;

14) braku tolerancji Ubezpieczonego na szczepienia ochron­ne przed jego Podróżą do kraju, w którym są one wymagane przez władze danego kraju na podstawie Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych (IHR) publikowanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), potwierdzonego zaświadczeniem lekarskim;

15) zwolnienia Ubezpieczonego z pracy przez pracodawcę po da­cie zawarcia Umowy ubezpieczenia udokumentowanego za­świadczeniem pracodawcy, pod warunkiem. że w dniu zawarcia Umowy ubezpieczenia Ubezpieczony był zatrudniony na pod­stawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony albo pra­cował przez okres co najmniej 6 miesięcy na podstawie umowy o pracę na czas określony; Allianz nie ponosi odpowiedzialno­ści w przypadku, gdy wypowiedzenie stosunku pracy nastąpi­ło z przyczyn leżących po stronie Ubezpieczonego (pracownika) w rozumieniu przepisów prawa pracy;

16) zakończenia procedury adopcji dziecka, która zgodnie z infor­macją zawartą w dostarczonym Allianz zaświadczeniu zosta­ła wyznaczona przed datą rozpoczęcia Wyjazdu lub w czasie trwania Wyjazdu;

17) otrzymania przez Ubezpieczonego dokumentu potwierdzające­go zakwalifikowanie do leczenia uzdrowiskowego lub rehabili­tacji uzdrowiskowej z Narodowego Funduszu Zdrowia, którego data rozpoczęcia lub zakończenia, zgodnie z informacją za­wartą w dostarczonym Allianz dokumencie, przypada w czasie Wyjazdu.

  1. O ile Allianz uznał roszczenie Ubezpieczonego z tytułu kosztów re­zygnacji z Wyjazdu z powodu wymienionego w ust. 3, Allianz zwra­ca koszty rezygnacji z Wyjazdu również Współuczestnikowi Wyjazdu, jeżeli nie chce skorzystać z Wyjazdu.
Call Now Button